All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Algemene Voorwaarden

Home > Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Disclaimer
De informatie op onze website is met zorgvuldigheid samengesteld. LogoMonkey wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy
LogoMonkey zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via deze site doorgeven aan derden, noch zal ze deze informatie laten opnemen in lijsten van derden, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de bestelde dienst. LogoMonkey respecteert en verzekert de privacy van de eigenaars van de gegevens verstrekt via deze site. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) heeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dit vastgelegd in de wet ’Bescherming Persoonsgegevens’ (WBP) en is er sprake van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). LogoMonkey handelt volgens deze regels en zal de door de klant verstrekte gegevens alleen gebruiken voor en gedurende de uitvoering van de bestelde dienst en de facturatie/administratie. Alle door de klant verstrekte gegevens komen direct binnen via beveiligde mailservers en worden niet opgeslagen in een database achter de website. De gegevens worden na afloop van de opdracht binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 6 maanden verwijderd en kunnen op verzoek van de klant ook direct na afronding worden gewist. Contactgegevens die nodig zijn voor de administratie en facturatie (zoals adressen en e-mailadressen) worden wel voor langere tijd en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden verwerkt in ons facturatiesysteem en hiervoor maken wij gebruik van een gekwalificeerde dienstverlener die op haar beurt de wet ‘Bescherming Persoonsgegevens’ naleeft en zelf geen directe toegang heeft tot door ons ingevoerde gegevens. Onze dienstverlener heeft gezorgd voor passende technische en organisatorische maatregelen om alle door ons ingevoerde gegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Ze maakt gebruik van geavanceerde firewalls en het netwerkverkeer wordt voortdurend gecontroleerd .Alle verbindingen naar haar servers zijn beveiligd met een SSL-verbinding. Onze dienstverlener heeft daarnaast ook de schriftelijke garantie afgegeven dat door ons ingevoerde gegevens op geen enkele wijze worden gedeeld met derden.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.

Offerte, overeenkomst en bevestiging
Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. 21% Nederlandse BTW. Voor opdrachten van bedrijven of particulieren buiten Nederland zal de BTW verlegd worden naar het betreffende land. De opdrachtgever zal in dat geval in het betreffende land zelf de verplichte lokale BTW moeten afdragen. De opdrachten worden automatisch bevestigd wanneer de opdrachtgever een bestelling plaats via onze website. Indien een bestelling niet via de website geschied, zal een opdracht bevestigd zijn na goedkeuring van de opdrachtgever via post, e-mail of telefoon.

Oplevering
De uiteindelijke oplevering van de ontwerpen kan enkele werkdagen in beslag nemen wanneer de opdrachtgever geen tijdige reactie geeft of meerdere logo’s wilt ontvangen om een keuze te maken. LogoMonkey behoudt zich het recht voor om de aangegeven opleveringstermijn te verlengen ten tijde van drukte of andere omstandigheden. Alle door LogoMonkey opgeleverde bestanden zijn geen bronbestanden of vectorbestanden. Bronbestanden worden met uitzondering vrijgegeven en is dus geen verplichting. Vectorbestanden kunnen apart worden bijbesteld. Oplevering van bestanden zal alleen geschieden indien de betalingsverplichting door de opdrachtgever is nagekomen.

Copyright, gedeponeerde merken
De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan LogoMonkey worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. LogoMonkey is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website of logo en LogoMonkey kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Gebruik en licentie
Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken:

– Als er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken.
– Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Alle rechten worden na betaling van de factuur overgedragen aan de klant. LogoMonkey behoudt wel het recht voor om ontwerpen te publiceren op haar websites in de portfolio.

Wijzigingen
Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom
Het auteursrecht van alle door LogoMonkey ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) en websites ligt volledig bij LogoMonkey tot beide partijen aan hun verplichtingen zoals in de overeenkomst bepaald hebben voldaan. Nadat alle verplichtingen van beide partijen zijn voldaan krijgt de opdrachtgever alle rechten op de ontwerpen. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van LogoMonkey worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden.

Opzegging
In geval van tussentijdse opzegging heeft LogoMonkey naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honorarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden. LogoMonkey heeft besloten deze kosten op maximaal EUR 19,95 exclusief btw te stellen na het aanleveren van een eerste set voorbeelden. Deze dekken de administratieve kosten die zijn gemaakt. Nadat 2 ontwerprondes zijn doorlopen is het opzeggen van de overeenkomst niet meer mogelijk.

Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum mits anders vermeld. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door LogoMonkey gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.

Uitblijven van betaling
Wanneer betaling van de factuur of het resterende deel daarvan na afronding van de opdracht en oplevering van de bestanden uitblijft, zal LogoMonkey de factuur uit handen geven aan een incassobureau. In dat geval zullen door het incassobureau alle (buiten)gerechtelijke, incasso en overige kosten aan u worden doorberekend.

Drukwerk
LogoMonkey drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is LogoMonkey op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk. Het is aan de klant om eerst een drukproef op te vragen bij een drukker.

Aansprakelijkheid
LogoMonkey is niet aansprakelijk voor:

1. Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.

2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.

3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan LogoMonkey.

4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.

5. LogoMonkey is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade.

(N.b. Bovenstaande voorwaarden kunnen op verzoek digitaal in .pdf formaat toegestuurd worden)